Algemene Voorwaarden Dental Best Practice B.V.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en offertes waarbij Dental Best Practice, of een van haar dochtermaatschappijen, zich verbindt tot het verkopen en leveren van een Product of een Abonnement aan een natuurlijke persoon (in de uitoefening van een beroep of bedrijf) of een rechtspersoon, die zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen.
 2. Door het aangaan van een Abonnement, dan wel het plaatsen van een bestelling van een Product, gaat Klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken.
 3. Dental Best Practice heeft het recht om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatiecorrectie/indexatie. Klant wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na Schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door Dental Best Practice haar bezwaren niet Schriftelijk bij Dental Best Practice heeft gemeld.
 4. Deze algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Dit verzoek kan gericht worden aan pmplatform@dentalbestpractice.nlof de algemene voorwaarden kunnen telefonisch via 055-3121050 worden opgevraagd. De Voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op platformpraktijkmanager.nl

 

Artikel 2 – Definities

 

Abonnement

:

betekent de dienst waarbij Dental Best Practice aan haar Klant toegang verleend tot het Platform Praktijkmanager;

Bestelling

:

betekent de bestelling van een Product;

Dental Best Practice

:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dental Best Practice B.V., statutair gevestigd te Bathmen en kantoorhoudende aan de Molenstraat 3A te (7437 AH) Bathmen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63019035;

Gebruikersaccount

:

betekent een account van een Klant op het Platform Praktijkmanager;

Klant

:

betekent iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een Overeenkomst met Dental Best Practice is aangegaan althans hiertoe voornemen is;

Levering

:

betekent het ter beschikking stellen van het Product aan Klant op het adres Molenstraat 3A te Bathmen op basis EXW zoals bedoeld in de Incoterms 2020;

Overeenkomst

:

betekent de Schriftelijke overeenkomst waarbij Dental Best Practice zich verbindt een Abonnement en/of Product te leveren en Klant zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen;

Platform Praktijkmanager

:

betekent een online kennisbank waar de Klant informatie vindt en/of deelt met andere gebruikers die betrekking heeft op, waaronder doch niet uitsluitend, het management van een mondzorgpraktijk;

Product

:

betekent iedere roerende zaak die door Dental Best Practice wordt aangeboden, verkocht en geleverd;

Schriftelijk

:

betekent op schrift, per e-mail, via de website van Dental Best Practice of langs een andere tussen Klant en Dental Best Practice overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt;

 

Artikel 3 – Totstandkoming en uitvoering van Overeenkomsten

 1. Alle door Dental Best Practice gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door Dental Best Practice te allen tijde worden herroepen, ook nadat het aanbod door Klant is aanvaard.
 2. De bij een aanbieding of offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven e.d. gelden als een benadering, tenzij Dental Best Practice uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als exacte opgave zijn te beschouwen.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door de Schriftelijke bevestiging door Dental Best Practice van de door Klant geplaatste Bestelling of de Schriftelijke bevestiging van een Abonnement. De Schriftelijke bevestiging van een Abonnement door Dental Best Practice bevat onder andere het abonnementstype, de ingangsdatum van het Abonnement, de kosten van het Abonnement en de contactgegevens van de Klant.
 4. Dental Best Practice is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een Bestelling of Abonnement te weigeren. Ook na aanvaarding van een Bestelling of Abonnement is Dental Best Practice gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren. In een dergelijk geval is Dental Best Practice niet gehouden tot meer dan de restitutie van de eventueel door Klant al vooruitbetaalde bedragen.
 5. Wijzigingen in een Bestelling dan wel Abonnement moeten door Klant tijdig en Schriftelijk aan Dental Best Practice worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Dental Best Practice Schriftelijk worden aanvaard.
 6. Dental Best Practice heeft het recht indien dit nodig of wenselijk is, het uitvoeren van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.
 7. De door Dental Best Practice gehanteerde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Dental Best Practice schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. De door Dental Best Practice gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief btw en vervoerskosten tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 2. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt bij vooruitbetaling op een manier die Klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Abonnement (bijv. factuur of iDeal). De betalingstermijnen en prijzen die bij verlenging van het Abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon en worden middels een factuur in rekening gebracht.
 3. De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop het Abonnement tot stand komt, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.
 4. Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur genoemde termijn of bij gebreke daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. Zodra de betalingstermijn is verstreken, is de Klant over de verschuldigde hoofdsom inclusief btw aan Dental Best Practice verschuldigd: (i) een rente van 1% per maand en (ii) een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw bedraagt, met een minimum van € 200,00, en iii) een vergoeding van de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door adviseurs, advocaten en externe deskundigen. Een en ander onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten van Dental Best Practice.
 6. Dental Best Practice behoudt zich het recht voor de prijzen gedurende de looptijd van het Abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon gepubliceerd. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende Abonnement, heeft Klant het recht het Abonnement Schriftelijk te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Dental Best Practice is slechts aansprakelijk voor door Klant geleden schade indien deze schade aan Dental Best Practice is toe te rekenen of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van Dental Best Practice komt. Dental Best Practice is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn dan wel voor indirecte, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden.
 2. Mocht de uitsluiting van aansprakelijkheid in artikel 4.1 geen standhouden, dan is de aansprakelijkheid van Dental Best Practice beperkt tot maximaal vier maal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende Levering of Overeenkomst aan Klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro). De vergoeding van schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Dental Best Practice wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Dental Best Practice komt.
 3. Indien aan de zijde van Dental Best Practice sprake is van overmacht, heeft Dental Best Practice het recht om uitvoering van het Abonnement op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Dental Best Practice, het Abonnement geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Dental Best Practice gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van Dental Best Practice, tekortschieten van door Dental Best Practice ingeschakelde toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, brand, explosie, uitbraak van een ziekte, hackaanvallen, ransomewareaanvallen en/of DDOS-aanvallen.
 4. Pas indien de overmachtssituatie van de zijde van Dental Best Practice langer dan twee maanden voortduurt, hebben Partijen het recht de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. In geval van overmacht is Dental Best Practice niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan Klant.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten van Dental Best Practice op al hetgeen Dental Best Practice in de uitvoering van de Overeenkomst tussen Dental Best Practice aan Klant verstrekt, waaronder de naam, inhoud en/of lay-out van de door Dental Best Practice geleverde Producten en Abonnementen, blijven berusten bij Dental Best Practice en mogen door Klant slechts worden gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Dental Best Practice en Klant. Na afloop van de Overeenkomst worden de desbetreffende documenten en informatie op eerste verzoek van Dental Best Practice geretourneerd.
 2. Het is Klant niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of op te slaan, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dental Best Practice.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, databankrechten en merkrechten, ten aanzien van de inhoud van de door Platform Praktijkmanager berusten bij Dental Best Practice en/of haar licentiegevers.

Artikel 7 – Garantie en klachten

 1. De Klant is verplicht bij of onverwijld na het in ontvangst nemen van het Product te onderzoeken of het geleverde Product aan de Overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.
 2. Dental Best Practice is niet aansprakelijk voor schade die later dan zes (6) maanden na Levering van het Product is ontstaan dan wel voor schade of non-conformiteit die niet binnen 14 dagen na de ontdekking daarvan door de Klant aan Dental Best Practice Schriftelijk is gemeld.
 3. Vragen of klachten met betrekking tot het Abonnement, facturen in verband met een Bestelling of een Overeenkomst dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan Dental Best Practice te worden gericht. Deze afdeling is telefonisch te bereiken op 055 -312 1050 of per e-mail via pmplatform@dentalbestpractice.nl.

Artikel 8 – Overdracht

 1. Dental Best Practice mag uit deze algemene voorwaarden of Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden overdragen, met dien verstande dat deze derde de Overeenkomst gesloten tussen Dental Best Practice en Klant naleeft. Dental Best Practice zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht. De Klant kan zijn/haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met Dental Best Practice niet aan een derde overdragen, tenzij Dental Best Practice daartoe schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 – Privacy

 1. Dental Best Practice respecteert de privacy van haar Klant. Persoonlijke gegevens van de Klant worden door Dental Best Practice dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dental Best Practice houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving ter zake en in het bijzonder aan de Algemene verordening gegevensbescherming.
 2. Dental Best Practice is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de Klant die worden verzameld bij het sluiten van een Overeenkomst of bij het plaatsen van een Bestelling met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst tussen Dental Best Practice en Klant, waaronder het verstrekken van een persoonlijke inlogcode, een administratie bij te houden van alle Klanten.
 3. De Klant is op de hoogte gesteld van en gaat akkoord met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan door Dental Best Practice kan worden gemaakt als bedoeld in artikel 8.2. Klant gaat akkoord met het privacy statement dat is gepubliceerd op o.a. http://www.Platform Praktijkmanager.nl/privacy-statement.
 4. De Klant kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door e-mail te sturen aan pmplatform@dentalbestpractice.nl of een brief te richten tot Dental Best Practice, Molenstraat 3c, 7437 AH Bathmen.

Artikel 10 – (Partiële) nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door Dental Best Practice vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen met betrekking tot de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst zullen uitsluiten worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter, meer in het bijzonder de bevoegde rechter van Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

Aanvullende voorwaarden Abonnement
Artikel 12 – Looptijd en opzegging van het Abonnement Platform Praktijkmanager

 1. Een Abonnement wordt afgesloten voor de duur van een (1) jaar (12 maanden). Het abonnement wordt na het verstrijken van een jaar – behoudens opzegging als in dit artikel geregeld – automatisch verlengd met een (1) jaar, tenzij anders vermeld in de aanbieding. Binnen de abonnementstermijn kan het Abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij Klant uiterlijk vier weken voor aanvang van de nieuwe abonnementstermijn Dental Best Practice Schriftelijk hierover moet hebben bericht. Dit kan per post aan het adres van Platform Praktijkmanager, Molenstraat 3 c, 7437 AH Bathmen of per e-mail aan pmplatform@dentalbestpractice.nl geschieden. Informatie over de looptijd van het Abonnement kan opgevraagd worden bij de klantenservice van Dental Best Practice die te bereiken is op e-mailadres pmplatform@dentalbestpractice.nl.
 2. Nadat het Abonnement is verlengd kan Klant ofwel Dental Best Practice het Abonnement Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
 3. In het geval van het overlijden van Klant, eindigt het Abonnement op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan Dental Best Practice wordt medegedeeld. In dat geval kan restitutie van een deel van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode plaatsvinden, mits het een bedrag van meer dan € 10,00 (tien euro) betreft.

Artikel 13 – Staken en wijziging inhoud en lay-out Platform Praktijkmanager

Dental Best Practice is te allen tijde gerechtigd de inhoud en lay-out van het Platform Praktijkmanager naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij Dental Best Practice ervoor zal zorgen dat ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief.

 

Aanvullende voorwaarden gebruik Platform Praktijkmanager

Artikel 14 – Registratie en toegang Platform Praktijkmanager

 1. Om toegang te krijgen tot het Platform Praktijkmanager is een Abonnement en registratie vereist, waarbij Klant zich moet registreren op de door Dental Best Practice voorgeschreven wijze en een Gebruikersaccount moet aanmaken. Dental Best Practice is gerechtigd om een registratie zonder opgave van reden te weigeren en om op ieder moment nadere voorwaarden te stellen aan de registratie en het gebruik van het Platform Praktijkmanager.
 2. Klant werkt eraan mee dat Dental Best Practice de gegevens en/of documenten die bij registratie worden opgegeven kan controleren. De Klant garandeert dat de gegevens die hij of zij aan Dental Best Practice verstrekt juist en volledig zijn. De Klant zal Dental Best Practice direct informeren over elke wijziging van deze informatie.
 3. Het Gebruikersaccount is persoonlijk. Alleen de Klant mag gebruikmaken van diens Gebruikersaccount. Een Klant is niet gerechtigd om zonder de toestemming van Dental Best Practice enige rechten in verband met of voortvloeiende uit het gebruik van het Platform Praktijkmanager over te dragen aan een derde.
 4. De aan het Gebruikersaccount gekoppelde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord geldt als legimitatie voor alle (rechts)handelingen die in voorkomend geval naar aanleiding van het gebruik van het Platform Praktijkmanager worden verricht. De via het Platform Praktijkmanager afgelegde of ontvangen (wils)verklaringen, verrichte handelingen en verstrekte gegevens worden geacht namens de betreffende Klant te worden gedaan.
 5. Als Klant weet of vermoedt dat de gebruikersnaam en het wachtwoord bekend kan zijn bij een derde moet de Klant het wachtwoord wijzigen en moet de Klant Dental Best Practice hiervan meteen op de hoogte stellen.
 6. Dental Best Practice is gerechtigd om op ieder moment, zonder opgave van reden, een Gebruikersaccount te blokkeren en/of een Klant de toegang tot (functionaliteiten van) het Platform Praktijkmanager (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen en/of een registratie te beëindigen dan wel op te schorten.

 Artikel 15 – Beveiliging, updates en persoonsgegevens

 1. Dental Best Practice zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het Platform te beveiligen en een veilige online omgeving te creëren en te behouden. Als Klant ermee bekend is dat de beveiliging niet voldoet, zal de Klant Dental Best Practice hiervan onverwijld telefonisch en Schriftelijk op de hoogte stellen. Zo nodig voert Dental Best Practice periodieke en/of incidentele updates uit of treft zij aanvullende technische en organisatorische maatregelen. Om gebruik te kunnen blijven maken van (bepaalde functionaliteiten van) het Platform Praktijkmanager dient een Gebruiker steeds de nieuwste versie van het Platform Praktijkmanager (na eventuele updates en/of upgrades) te gebruiken.

Artikel 16 – Gebruik Platform Praktijkmanager

 1. Iedere Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van (bepaalde functionaliteiten van) het Platform Praktijkmanager dat “as is” door Dental Best Practice voor het door Dental Best Practice toegestane gebruik aan een Klant beschikbaar wordt gesteld.
 2. De Klant zal geen virussen of andere kwaadaardige programma’s of gegevens op het Platform Praktijkmanager verspreiden.
 3. Dental Best Practice draagt geen verantwoordelijkheid noch aanvaardt Dental Best Practice enige aansprakelijkheid voor onjuist en/of nalatig gebruik van (de functionaliteiten van) het Platform Praktijkmanager door een Klant.

Artikel 17 – Links naar andere websites

Het Platform Praktijkmanager bevat links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Dental Best Practice deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Dental Best Practice enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Dental Best Practice is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Artikel 18 – Gedragsregels bij plaatsen content Platform Praktijkmanager

 1. Indien de Klant een Gebruikersaccount heeft aangemaakt en het Platform Praktijkmanager de mogelijkheid biedt om content te plaatsen (zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten etc.) zijn spelregels van toepassing.
 2. Zodat het Platform Praktijkmanager een prettige plek blijft voor iedereen vraagt Dental Best Practice de Klant rekening te houden met enkele eenvoudige spelregels:
 • Wees beleefd;
 • Maak u bekend;
 • Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen;
 • Geef argumenten voor uw mening;
 • Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands;
 • Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen;
 • Discrimineer en kwets niet, zet niet aan tot haat of geweld;
 • Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.);
 • Gebruik geen schuttingtaal;
 • Plaats geen reclame-uiting;
 • Plaats geen privégegevens van derden;
 • Maak geen inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van anderen;
 • Plaats geen links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken (software, muziek enz.);
 • Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk;
 • Als u een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom de link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.

Dental Best Practice sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door de Klant of derden geplaatste reactie of content uit. De Klant is zelf aansprakelijk en vrijwaart Dental Best Practice en aan haar gelieerde vennootschappen voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houden met de door de Klant geplaatste reacties en content. Het voorgaande in aanmerking nemend behoudt Dental Best Practice zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen dan wel deze te weigeren.

Aanvullende voorwaarden Producten

Artikel 19 – Garantie

 1. Dental Best Practice staat ervoor in dat de bestelde Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De afbeeldingen van de aangeboden Producten op het Platform Praktijkmanager worden zo nauwgezet mogelijk door Platform Praktijkmanager in beeld gebracht. Platform Praktijkmanager kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze Producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren Producten.

Artikel 20 – Levering en uitvoering

 1. Platform Praktijkmanager zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Bestellingen. Bij de levering van de Bestellingen maakt Platform Praktijkmanager, indien van toepassing, gebruik van zorgvuldig door haar geselecteerde logistieke dienstverlener(s). Zij zullen de Bestelling verzenden, indien van toepassing, aan het door Klant aan Platform Praktijkmanager opgegeven (e-mail)adres.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde Producten berust bij Platform Praktijkmanager tot het moment van bezorging aan Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Platform Praktijkmanager zal de geaccepteerde Bestelling uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 8 dagen nadat de Bestelling is geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal Platform Praktijkmanager het bedrag dat Klant betaald heeft zo spoedig als mogelijk terugbetalen.

© Platform Praktijkmanager/Dental Best Practice B.V. 2022